1Jami15034100144291002qishloq, o`rmon va baliq xo`jaligi 190212.7181812.63sanoat152410.1145510.14qurilish154110.3150110.45savdo301220287319.96tashish va saqlash8005.37685.37yashash va ovqatlanish bo`yicha xizmatlar8935.985868axborot va aloqa3272.23082.19sog`liqni saqlash va ijtimoiy xizmatlar ko`rsatish2931.92621.810boshqa turdagi xizmatlar ko`rsatish474231.6458631.8