[{"id":"1","G1":"Tashilgan yuk, mln. tn.","G2":"4","G3":"100.1"},{"id":"2","G1":"avtomobil` transportida","G2":"4","G3":"100.1"},{"id":"3","G1":"Yuk aylanmasi, mln. tn-km.","G2":"112.5","G3":"100.4"},{"id":"4","G1":"avtomobil` transportida","G2":"112.5","G3":"100.4"}]