I. Yalpi hududiy mahsulot, jami;3511.5;4947.9;103.5 Tarmoqlarning yalpi qo`shilgan qiymati;3276.8;4375.9;103.5 Mahsulotlarga sof soliqlar;234.7;572;104.6 II. Tarmoqlarning yalpi qo`shilgan qiymati;3276.8;4375.9;103.5 Qishloq, o`rmon va baliq xo`jaligi;323.1;442;102.6 Sanoat (qurilishni qo`shgan holda);1279.8;1953.2;103.4 sanoat;983.1;1587.2;104 qurilish ;296.7;366;101.5 Xizmatlar ;1673.9;1980.7;103.7 savdo, yashash va ovqatlanish bo`yicha xizmatlar;289.5;360.3;103.5 tashish va saqlash,axborot va aloqa xizmatlari;366.5;410.1;104.9 boshqa xizmatlar;1017.8;1210.3;103.3