[{"id":"1","G1":"I. Yalpi hududiy mahsulot, jami","G2":"3511.5","G3":"4947.9","G4":"103.5"},{"id":"2","G1":"Tarmoqlarning yalpi qo`shilgan qiymati","G2":"3276.8","G3":"4375.9","G4":"103.5"},{"id":"3","G1":"Mahsulotlarga sof soliqlar","G2":"234.7","G3":"572","G4":"104.6"},{"id":"4","G1":"II. Tarmoqlarning yalpi qo`shilgan qiymati","G2":"3276.8","G3":"4375.9","G4":"103.5"},{"id":"5","G1":"Qishloq, o`rmon va baliq xo`jaligi","G2":"323.1","G3":"442","G4":"102.6"},{"id":"6","G1":"Sanoat (qurilishni qo`shgan holda)","G2":"1279.8","G3":"1953.2","G4":"103.4"},{"id":"7","G1":"sanoat","G2":"983.1","G3":"1587.2","G4":"104"},{"id":"8","G1":"qurilish ","G2":"296.7","G3":"366","G4":"101.5"},{"id":"9","G1":"Xizmatlar ","G2":"1673.9","G3":"1980.7","G4":"103.7"},{"id":"10","G1":"savdo, yashash va ovqatlanish bo`yicha xizmatlar","G2":"289.5","G3":"360.3","G4":"103.5"},{"id":"11","G1":"tashish va saqlash,axborot va aloqa xizmatlari","G2":"366.5","G3":"410.1","G4":"104.9"},{"id":"12","G1":"boshqa xizmatlar","G2":"1017.8","G3":"1210.3","G4":"103.3"}]