Jami;15258;100;14737;100 qishloq, o`rmonvabaliq xo`jaligi;1927;12.6;1845;12.5 Sanoat;1608;10.5;1554;10.5 Qurilish;1579;10.3;1543;10.5 Savdo;3168;20.8;3040;20.6 tashish va saqlash;775;5.1;744;5 yashash va ovqatlanish bo`yicha xizmatlar;900;5.9;867;5.9 axborot va aloqa;311;2;290;2 sog`liqni saqlash va ijtimoiy xizmatlar ko`rsatish;278;1.8;273;1.9 boshqa turdagi xizmatlar ko`rsatish;4712;31;4581;31.1