[{"id":"1","G1":"Tashilgan yuk, mln. tn.","G2":"11.4","G3":"99.40000000000001"},{"id":"2","G1":"avtomobil transportida","G2":"11.4","G3":"99.40000000000001"},{"id":"3","G1":"Yuk aylanmasi, mln. tn-km.","G2":"269.4","G3":"99.3"},{"id":"4","G1":"avtomobil` transportida","G2":"269.4","G3":"99.3"}]