[{"id":"1","G1":"O'zbekiston Respublikasi / Республика Узбекистан","G2":"45.5","G3":"27.3","G4":"97.1","G5":"29.5","G6":"68.0","G7":"84.7","G8":"52.3","G9":"43.9","G10":"75.4","G11":"90.0","G12":"94.7","G13":"24.5","G14":"55.7"},{"id":"2","G1":"Qoraqalpog'iston Respublikasi / Республика Каракалпакстан","G2":"43.0","G3":"16.9","G4":"96.1","G5":"28.5","G6":"88.5","G7":"85.4","G8":"54.2","G9":"83.5","G10":"88.5","G11":"97.3","G12":"97.5","G13":"13.5","G14":"57.8"},{"id":"3","G1":"Andijon / Андижанская","G2":"56.3","G3":"17.2","G4":"98.8","G5":"57.4","G6":"94.5","G7":"87.5","G8":"70.6","G9":"93.5","G10":"63.1","G11":"95.5","G12":"95.7","G13":"69.2","G14":"12.1"},{"id":"4","G1":"Buxoro / Бухарская","G2":"60.3","G3":"23.6","G4":"99.4","G5":"27.9","G6":"79.3","G7":"81.0","G8":"70.4","G9":"89.3","G10":"83.6","G11":"98.0","G12":"97.8","G13":"74.5","G14":"46.3"},{"id":"5","G1":"Jizzax / Джизакская","G2":"74.0","G3":"50.5","G4":"99.3","G5":"38.9","G6":"98.0","G7":"90.9","G8":"65.4","G9":"95.1","G10":"98.3","G11":"98.0","G12":"98.8","G13":"69.2","G14":"98.0"},{"id":"6","G1":"Qashqadaryo / Кашкадарьинская","G2":"45.5","G3":"15.1","G4":"99.2","G5":"6.7","G6":"79.6","G7":"97.6","G8":"69.3","G9":"79.3","G10":"86.7","G11":"93.9","G12":"96.0","G13":"37.5","G14":"11.9"},{"id":"7","G1":"Navoiy / Навоийская","G2":"24.0","G3":"9.9","G4":"96.4","G5":"7.1","G6":"77.5","G7":"88.3","G8":"60.9","G9":"4.7","G10":"37.2","G11":"85.0","G12":"81.7","G13":"23.4","G14":"19.8"},{"id":"8","G1":"Namangan / Наманганская","G2":"66.5","G3":"63.3","G4":"95.2","G5":"23.4","G6":"96.1","G7":"88.4","G8":"66.2","G9":"95.3","G10":"88.1","G11":"97.6","G12":"97.8","G13":"85.5","G14":"76.0"},{"id":"9","G1":"Samarqand / Самаркандская","G2":"67.7","G3":"43.1","G4":"96.4","G5":"42.6","G6":"98.3","G7":"88.0","G8":"72.2","G9":"95.4","G10":"95.8","G11":"94.0","G12":"97.4","G13":"82.2","G14":"76.8"},{"id":"10","G1":"Surxandaryo / Сурхандарьинская","G2":"68.2","G3":"45.5","G4":"98.6","G5":"54.8","G6":"82.5","G7":"90.2","G8":"71.3","G9":"62.6","G10":"82.9","G11":"95.7","G12":"96.6","G13":"91.1","G14":"81.0"},{"id":"11","G1":"Sirdaryo / Сырдарьинская","G2":"58.3","G3":"34.0","G4":"99.3","G5":"43.2","G6":"95.3","G7":"88.1","G8":"58.8","G9":"91.8","G10":"92.9","G11":"77.9","G12":"89.8","G13":"87.5","G14":"67.4"},{"id":"12","G1":"Toshkent / Ташкентская","G2":"44.4","G3":"17.8","G4":"90.5","G5":"32.0","G6":"84.9","G7":"88.4","G8":"71.4","G9":"23.3","G10":"54.7","G11":"89.9","G12":"96.3","G13":"22.6","G14":"49.9"},{"id":"13","G1":"Farg'ona / Ферганская","G2":"55.5","G3":"34.3","G4":"99.3","G5":"44.8","G6":"88.4","G7":"88.2","G8":"71.1","G9":"93.2","G10":"95.5","G11":"94.1","G12":"95.8","G13":"43.1","G14":"71.9"},{"id":"14","G1":"Xorazm / Хорезмская","G2":"64.1","G3":"26.4","G4":"99.0","G5":"54.1","G6":"95.2","G7":"74.5","G8":"66.1","G9":"90.3","G10":"88.0","G11":"94.0","G12":"96.1","G13":"89.8","G14":"98.9"},{"id":"15","G1":"Toshkent sh. / г.Ташкент","G2":"60.4","G3":"68.3","G4":"-","G5":"51.0","G6":"67.9","G7":"73.8","G8":"48.1","G9":"66.9","G10":"71.0","G11":"76.3","G12":"81.9","G13":"30.4","G14":"63.5"}]