[{"id":"1","G1":" Jami / Всего","G2":"94252.4","G3":"855.1"},{"id":"2","G1":"Tog'-Kon sanoati va ochiq konlarni ishlash/Горнодобывающая промышленность и разработка карьеров","G2":"26810.1","G3":"-"},{"id":"3","G1":"Ishlab chiqaradigan sanoat/Обрабатывающая промышленность","G2":"12363.5","G3":"168.3"},{"id":"4","G1":"Elektr, Gaz, Bug' bilan ta'minlash va havoni konditsiyalash/Электроснабжение, подача газа, пара и кондиционирование воздуха","G2":"12543.5","G3":"482.3"},{"id":"5","G1":"Qurilish/Строительство","G2":"1696.2","G3":"1.9"},{"id":"6","G1":"Savdo/Торговля","G2":"9691.3","G3":"22.0"},{"id":"7","G1":"Tashish va Saqlash/Перевозка и хранение","G2":"9879.7","G3":"17.4"},{"id":"8","G1":"Yashash va Ovqatlanish bo'yicha xizmatlar/Услуги по проживанию и питанию","G2":"51.8","G3":"0.1"},{"id":"9","G1":"Axborot va aloqa/Информация и связь","G2":"1592.5","G3":"0.3"},{"id":"10","G1":"Moliyaviy va sug'urta faoliyati/Финансовая и страховая деятельность","G2":"300.7","G3":"0.0"},{"id":"11","G1":"Ko'chmas mulk bilan operatsiyalar/Операции с недвижимым имуществом","G2":"40.2","G3":"1.7"},{"id":"12","G1":"Professional, Ilmiy va texnik faoliyat/Профессиональная, научная и техническая деятельность","G2":"7592.8","G3":"27.2"},{"id":"13","G1":"Boshqarish bo'yicha faoliyati va yordamchi xizmatlar ko'rsatish/Деятельность по управлению и предоставлению вспомогательных услуг","G2":"130.6","G3":"0.4"},{"id":"14","G1":"Sog'liqni saqlash va ijtimoiy xizmatlar ko'rsatish/Здравоохранение и предоставление социальных услуг","G2":"26.4","G3":"-"},{"id":"15","G1":"Boshqalar/Другие","G2":"11533.1","G3":"133.5"}]