yillar ;годы;years;2018 Turistik firma va tashkilotlar soni, birlik ;Количество туристских фирм и организаций, единиц;Number of tourist companies and organizations, units;502 ular tomonidan xizmat ko`rsatilganlar tashrif buyuruvchilar, ming kishi; ими обслужено посетителей всего, тыс. человек;served visitors in total, thousand people;713.2 shu jumladan;в том числе:;among them:; qabul qilingan ; принято;accepted;613.4 jo`natilgan ; отправлено;sent;84.9 faqat viza va xorijiy pasportni rasmiylashtirish, mehmonxona va boshqa yashash joylarini band qilish xizmatlari ko`rsatilgan ;оказаны услуги только по оформлению визы или заграничного паспорта, бронированию мест в гостинице и других местах проживания;provided services only for visa or passport, hotel reservations and other places of residence;14.9