[{"id":"1","G1":"yillar ","G2":"годы","G3":"years","G4":"2018"},{"id":"2","G1":"Turistik firma va tashkilotlar soni, birlik ","G2":"Количество туристских фирм и организаций, единиц","G3":"Number of tourist companies and organizations, units","G4":"502"},{"id":"3","G1":"ular tomonidan xizmat ko`rsatilganlar tashrif buyuruvchilar, ming kishi","G2":" ими обслужено посетителей всего, тыс. человек","G3":"served visitors in total, thousand people","G4":"713.2"},{"id":"4","G1":"shu jumladan","G2":"в том числе:","G3":"among them:","G4":""},{"id":"5","G1":"qabul qilingan ","G2":" принято","G3":"accepted","G4":"613.4"},{"id":"6","G1":"jo`natilgan ","G2":" отправлено","G3":"sent","G4":"84.9"},{"id":"7","G1":"faqat viza va xorijiy pasportni rasmiylashtirish, mehmonxona va boshqa yashash joylarini band qilish xizmatlari ko`rsatilgan ","G2":"оказаны услуги только по оформлению визы или заграничного паспорта, бронированию мест в гостинице и других местах проживания","G3":"provided services only for visa or passport, hotel reservations and other places of residence","G4":"14.9"}]