1yillar годыyears20182Turistik firma va tashkilotlar soni, birlik Количество туристских фирм и организаций, единицNumber of tourist companies and organizations, units5023ular tomonidan xizmat ko`rsatilganlar tashrif buyuruvchilar, ming kishi ими обслужено посетителей всего, тыс. человекserved visitors in total, thousand people713.24shu jumladanв том числе:among them:5qabul qilingan принятоaccepted613.46jo`natilgan отправленоsent84.97faqat viza va xorijiy pasportni rasmiylashtirish, mehmonxona va boshqa yashash joylarini band qilish xizmatlari ko`rsatilgan оказаны услуги только по оформлению визы или заграничного паспорта, бронированию мест в гостинице и других местах проживанияprovided services only for visa or passport, hotel reservations and other places of residence14.9