yillar ; годы;years;2018 Mehmonxona va shunga o`xshash joylashtirish vositalari (ob`ektlar) soni ; Число гостиниц и аналогичных  средств размещения (объектов);Number of hotels and similar accommodation (facilities);916 ularda; в них:;in them:; joylar soni, birlik; число мест, единиц;number of seats, units;40788 joylashtirilgan tashrif buyuruvchilar, ming kishi ;размещено посетителей, тыс. Человек;placed visitors, thousand people;2125.9