Respublika Uzbekistan;9,1 Respublika Karakalpakstan;8,1 Andizhanskaya oblast';9,1 Buharskaya oblast';10,9 Dzhizakskaya oblast';5,7 Kashkadar'inskaya oblast';9,9 Navoijskaya oblast';9,9 Namanganskaya oblast';7 Samarkandskaya oblast';7,3 Surxandar'inskaya oblast';6,2 Syrdar'inskaya oblast';9 Tashkentskaya oblast';7,3 Ferganskaya oblast';10 Xorezmskaya oblast';10,2 g.Tashkent;16,2