1´╗┐Respublika Uzbekistan9,1 2Respublika Karakalpakstan8,1 3Andizhanskaya oblast'9,1 4Buharskaya oblast'10,95Dzhizakskaya oblast'5,7 6Kashkadar'inskaya oblast'9,9 7Navoijskaya oblast'9,9 8Namanganskaya oblast'7 9Samarkandskaya oblast'7,3 10Surxandar'inskaya oblast'6,2 11Syrdar'inskaya oblast'9 12Tashkentskaya oblast'7,3 13Ferganskaya oblast'10 14Xorezmskaya oblast'10,215g.Tashkent16,2