1Чакана товар айланмаси 2721.2108.41002шу жумладан: савдо корхоналари1183.8115.443.53Якка тартибдаги тадбиркорлик1537.3103.656.54шундан:уюшмаган сектор (ташкил этилмаган савдо фаолияти)130.6101.44.8