Yangi o\'rmonzorlar barpo etish / Новые лесопосадки / New forest planting;ming. Ga / тыс. га / thous. Hectares;554.8;771;138.9 Urug\' tayyorlash / Создание новых питомников / Creation of new nurseries;tonna / тонна / ton;604.9;1813;299.7 O\'rmon kasallik va zararkunandalariga qarshi kurashish / Борьба с лесными болезнями и вредителями / Fighting forest diseases and pests;ming. Ga / тыс. га / thous. Hectares;82.3;82.3;100 Dorivor o\'simliklar plantatsiyasi barpo etish / Создание плантации лекарственных растений / Establishment of a plantation of medicinal plants;ga / га / hectares;3241.6;4300;132.6 Xalq iste\'moli mollari ishlab chiqish / Производство товаров народного потребления / Production of consumer goods;mln. so\'m / млн. сум / mln. sum ;1500;1687;112.4 Aholiga pullik hizmat ko\'rsatish / Платные услуги населению / Paid services to the population;mln. so\'m / млн. сум / mln. sum ;1100;1671;151.9 Yalpi daromad / Валовой доход / Gross income;mln. so\'m / млн. сум / mln. sum ;180000;190000;105.5