[{"id":"1","G1":"Yangi o'rmonzorlar barpo etish / Новые лесопосадки / New forest planting","G2":"ming. Ga / тыс. га / thous. Hectares","G3":"21.8","G4":"220","G5":"485","G6":"2224.8","G7":"265"},{"id":"2","G1":"Yangi ko'chatxonalar tashkil etish / Создание новых питомников / Creation of new nurseries","G2":"ga / га / hectares","G3":"532","G4":"501","G5":"900","G6":"169.2","G7":"399"},{"id":"3","G1":"O'rmon kasallik va zararkunandalariga qarshi kurashish / Борьба с лесными болезнями и вредителями / Fighting forest diseases and pests","G2":"ming. Ga / тыс. га / thous. Hectares","G3":"24.3","G4":"40.9","G5":"42.5","G6":"174.9","G7":"1.600000000000001"},{"id":"4","G1":"Sanoat mahsulotlari ishlab chiqish / Производство промышленной продукции / Manufacturing of industrial products","G2":"mln. so'm / млн. сум / mln. sum ","G3":"1400","G4":"1600","G5":"2400","G6":"171.4","G7":"800"},{"id":"5","G1":"Shu.jumladan: Xalq iste'moli mollari ishlab chiqish / Производство товаров народного потребления / Production of consumer goods","G2":"mln. so'm / млн. сум / mln. sum ","G3":"1400","G4":"1600","G5":"2400","G6":"171.4","G7":"800"},{"id":"6","G1":"Aholiga pullik hizmat ko'rsatish / Платные услуги населению / Paid services to the population","G2":"mln. so'm / млн. сум / mln. sum ","G3":"174","G4":"484","G5":"795","G6":"456.9","G7":"311"},{"id":"7","G1":"Yalpi daromad / Валовой доход / Gross income","G2":"mln. so'm / млн. сум / mln. sum ","G3":"84000","G4":"90000","G5":"114000","G6":"135.7","G7":"24000"}]