O'zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi;55,01% O'zbekiston Respublikasi Tiklanish va taraqqiyot fondi;41,23%