[{"id":"1","G1":"Yalpi hududiy mahsulot","G2":"Валовой региональный продукт","G3":"Gross regional product","G4":"mlrd.so`m","G5":"22963.7","G6":"106.9"},{"id":"2","G1":"Sanoat mahsulotlari","G2":"Промышленные товары","G3":"Industrial products","G4":"mlrd.so`m","G5":"23551.4","G6":"118.7"},{"id":"3","G1":"Iste`mol tovarlari","G2":"Товары народного потребления","G3":"Consumer goods","G4":"mlrd.so`m","G5":"18468.7","G6":"133.1"},{"id":"4","G1":"Qishloq xo`jaligi mahsulotlari","G2":"Сельскохозяйственные продукты","G3":"Agricultural products","G4":"mlrd.so`m","G5":"16703.2","G6":"102.8"},{"id":"5","G1":"Asosiy kapitalga kiritilgan investitsiyalar","G2":"Инвестиции в основной капитал","G3":"Investment in fixed assets","G4":"mlrd.so`m","G5":"6085.3","G6":"151.1"},{"id":"6","G1":"Qurilish ishlari","G2":"Строительные работы","G3":"Construction","G4":"mlrd.so`m","G5":"2742.6","G6":"107.5"},{"id":"7","G1":"Yuk aylanmasi","G2":"Грузооборот","G3":"Freight turnover","G4":"mln.tn-km","G5":"626.7","G6":"101.4"},{"id":"8","G1":"Yolovchi aylanmasi","G2":"Пассажирооборот","G3":"Passenger turnover","G4":"mll.yolovchi km","G5":"9533.5","G6":"103.9"},{"id":"9","G1":"Chakana tovar aylanmasi","G2":"Розничная торговля","G3":"Retail trade","G4":"mlrd.so`m","G5":"8592.4","G6":"106"},{"id":"10","G1":"Jami xizmatlar ko`rsatish","G2":"Всего услуг","G3":"Total Services","G4":"mlrd.so`m","G5":"6996.7","G6":"111.9"},{"id":"11","G1":"Tashqi savdo aylanmasi","G2":"Внешнеторговый оборот","G3":"Foreign trade turnover","G4":"mln.Aqsh.doll","G5":"1953","G6":"143.9"},{"id":"12","G1":"Eksport","G2":"Экспорт","G3":"Export","G4":"mln.Aqsh.doll","G5":"434.7","G6":"160.6"},{"id":"13","G1":"Import","G2":"Импорт","G3":"Import","G4":"mln.Aqsh.doll","G5":"1518.3","G6":"139.8"}]